New : โครงการหรรษาพาทีมงาน​ ไนท์​ เฟอร์​นิช​ ไปล่องแก่ง​ ณ​ เขื่อนขุนด่านปราการชล ที่จังหวัดนครนายก​ วันที่​ 17-18​ ตุลาคม​ 2561

 
 
        เนื่องด้วยคณะผู้บริหารของบริษั ทฯ มีความตระหนักดีว่า การที่พนักงานทำงานในทุกๆวัน ทำให้พนักงานเกิดความเครียด และไม่มีเวลาในการไปสันทนาการ ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเส ริมให้พนักงานได้สร้างสุขและผ่ อนคลายความเครียด จึงจัดให้มีโครงการหรรษาขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างสุขให้เกิดขึ้นในบริษั ทฯ ลดปัญหาความเครียดจากการทำงานแล ะจากการใช้ชีวิตประจำวัน

2. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พนักงานได้มีโอกาสได้ผ่อนคลา ยจากการทำงานบ้าง

3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีกันในบริษัทฯ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มี การพูดคุยกัน สร้างสายสัมพันธ์กัน ให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น
 
 
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.