New : การปรับตัวเข้าสู่ "Thailand 4.0"
 
 
 
 
 
 
ทีมผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองและต้องการให้องค์กรสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย "Thailand 4.0"  จึงได้เข้าร่วมการอบรมของสโมสร Mind-Set Club ในหัวข้อ "Unlimited within you - Ultimate of mind set" 6วัน เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในองค์กรต่อไป
 
 
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.