New : ประเมินโครงการวิจัยฯ ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางคณะของสวทช.ได้เข้ามาร่วมประชุมร่วมกับผู้บริหารและประเมินโครงการวิจัยฯ
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการร่วมต่างๆ ตลอดจนได้เยี่ยมชมโรงงาน โดยมีนายขุนพล สังข์อารียกุล ผู้บริหารให้การต้อนรับ
สุดท้ายนี้ทางบริษัทฯขอขอบพระคุณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ให้งบประมาณในการสนับสนุนทุนวิจัย
 
 
 
 
 
 
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.