New : ภาพข่าวผู้บริหารเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิต Samsung Staron
 
            ผู้บริหารได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผู้ผลิตหินสังเคราะห์ Samsung Staron ณ ประเทศเกาหลี เพื่อความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน มีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้าหินสังเคราะห์เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย
 
 
 
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.