New : ภาพข่าวท่องเที่ยวประจำปี 2556
 
            ทางบริษัท ไนท์ เฟอร์นิช จำกัด ได้จัดท่องเที่ยวประจำปีให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้สันทนาการ ผ่อนคลาย มีความรักสามัคคีกันภายในบริษัท
 
 
©2013 Knight Furnish Co.,Ltd. All rights reserved.